Χρήσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ)

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ) περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, δράσεις του Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία», σύμφωνα με την οποία για κάθε νέο ηλικίας 15-24 ετών θα πρέπει  να προσφέρεται μια ποιοτική ευκαιρία απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός 4 μηνών  από την ημέρα που παραμένει άνεργος ή που ολοκληρώνει/διακόπτει την εκπαίδευσή του. Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθούν μέτρα στήριξης των νέων για διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας καθώς και μέτρα για ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων. Μελέτησε την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία πατώντας εδώ

Προβλέψεις απασχόλησης

Η ΑνΑΔ ανέλαβε το έργο της διενέργειας μακροχρόνιων προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο για δεκαετή περίοδο. Η πιο πρόσφατη σειρά προβλέψεων απασχόλησης για την Κύπρο καλύπτει την περίοδο 2017-27 και περιλαμβάνει προβλέψεις για την απασχόληση, τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις μόνιμες αποχωρήσεις σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας.Μάθε περισσότερα για τις προβλέψεις απασχόλησης εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Για να ετοιμάσετε ένα πρότυπο βιογραφικό σημείωμα που θα σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό, πατήστε εδώ