Σχέδιο Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2018

Τα Σχέδια Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιχορηγημένα από το πρόγραμμα, τα οποία στηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και του προσωπικού των Κυπριακών ιδρυμάτων/κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε δραστηριότητες διακρατικών μαθησιακών κινητικοτήτων.

Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα/κέντρα ΕΕΚ αναλαμβάνουν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον προηγουμένως έχουν εντοπίσει και έχουν συμφωνήσει το περιεχόμενο και το πρόγραμμα κατάρτισης με τον οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό, βάσει των αναγκών τους που περιγράφουν στην αίτηση.

Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από διαφορετικές χώρες. Ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο από νομικές οντότητες και όχι από φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα αίτηση μπορούν να υποβάλουν: 

 Οργανισμοί ΕΕΚ που προτίθενται να στείλουν τους εκπαιδευόμενους ή/ και το προσωπικό τους για τοποθέτηση/ κατάρτιση στο εξωτερικό. 
 Ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας

Εκτός από τον αιτών οργανισμό, ποιοι άλλοι οργανισμοί συμμετέχουν σε ένα Σχέδιο Κινητικότητας;

Οι δύο ρόλοι που μπορεί να αναλάβει κάποιος οργανισμός σε ένα Σχέδιο Κινητικότητας στα πλαίσια της ΕΕΚ είναι οι ακόλουθοι: 
Αιτών Οργανισμός (ταυτόχρονα έχει και το ρόλο του οργανισμού αποστολής)
Οργανισμός υποδοχής

Οι οργανισμοί αποδοχής μπορούν να είναι:  
ιδρύματα/σχολές/κέντρα Επαγγελματικήε Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί/ φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως:

  • Κοινωνικοί Εταίροι (ΚΕΠΑ, ΑΝΑΔ, ΟΕΒ, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας κτλ)
  • Δημόσιοι οργανισμοί τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας
  • Ερευνητικά και άλλα ιδρύματα
  • Σχολεία/ Ινστιτούτα/ Εκπαιδευτικά Κέντρα οποιασδήποτε βαθμίδας
  • Μη κερδοσκοπικοί/μη κυβερνητικοί οργανισμοί, σωματεία
  • Φορείς/ Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Τοπικές και περιφερειακές αρχές

Υπάρχει δυνατότητα απλοποίησης της διαδικασίας υποβολής αίτησης;

Τα ιδρύματα/οργανισμοί που έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον τρία σχέδια κινητικότητας, στα πλαίσια του Erasmus+ ή/και του Leonardo da Vinci Mobility (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στα πλαίσια της ΕΕΚ (Erasmus+ VET Charter). Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους, να υποβάλλουν απλοποιημένες αιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το VET Charter μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στους χρήσιμους συνδέσμους πιο κάτω.

Τι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Κινητικότητας;

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ αφορούν τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές τους και είναι οι ακόλουθες:

Εκπαιδευόμενοι 
Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων σε ιδρύματα ΕΕΚ του εξωτερικού
Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων σε εταιρίες του εξωτερικού

Εκπαιδευτές 
Ανάθεση διδασκαλίας/ κατάρτισης εκπαιδευτών στο εξωτερικό
Εκπαίδευση προσωπικού οργανισμών/ιδρυμάτων ΕΕΚ στο εξωτερικό

Διάρκεια Σχεδίου

Η διάρκεια ενός σχεδίου, κατά την οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προγραμματιζόμενες κινητικότητες μπορεί να είναι από 1 μέχρι 2 χρόνια.

Διάρκεια Κινητικότητας στα πλαίσια ενός Σχεδίου
Η διάρκεια της τοποθέτησης για τους εκπαιδευόμενους μπορεί να είναι από 2 βδομάδες (εκ των οποίων τουλάχιστο 10 εργάσιμες) μέχρι 12 μήνες.
Η διάρκεια της τοποθέτησης του προσωπικού μπορεί να είναι από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες.

Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένα σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίου και είναι στη βάση: 
- του αριθμού των συμμετεχόντων 
- της χώρας ή των χωρών προς τις οποίες θα γίνει η κινητικότητα

- της διάρκειας της τοποθέτησης κάθε συμμετέχοντα

Λαμβάνεται υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τη δράση αυτή.

Η αιτούμενη επιχορήγηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Έξοδα διαχείρησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου 
Έξοδα διαβίωσης με βάση τη διάρκεια και τη χώρα κατάρτισης ή διδασκαλίας 
Ταξιδιωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος βάσει της απόστασης μεταξύ των πόλεων αναχώρισης και προορισμού)
Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας (μοναδιαίο κόστος ανα συμμετέχοντα σε κινητικότητα διάρκειας πέραν του ενός μήνα για γλώσσες για τις οποίες δεν προσφέρεται εκπαίδευση από την πλατφόρμα OLS)
Ειδικές δαπάνες για διακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες στη βάση των πραγματικών εξόδων
Έκτακτες δαπάνες που αναμένεται να προκύψουν π.χ. για συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής

Για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα πατήστε τους πιο κάτω συνδέσμους:

Οδηγός Προγράμματος ERASMUS+

Γενική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 ERASMUS+

Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2018 ERASMUS+

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για απόκτηση του χάρτη κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://bit.ly/2kcZlMr ή να επικοινωνήσετε με την ακόλουθη λειτουργό: 

Ελίζα Πατσαλίδου 
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 
[email protected] 
Tel: 22448892