Εγγυήσεις για τη Νεολαία – Youth Guarantee

Τι είναι το Youth Guarantee – Εγγυήσεις για τη Νεολαία;

Το πρόγραμμα «Youth Guarantee – Εγγυήσεις για τη Νεολαία» θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών να λαμβάνουν προσφορές κι ευκαιρίες απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου 4 μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Με τη βελτίωση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και την επένδυση στην απασχολησιμότητα των νέων, το πρόγραμμα “Youth Guarantee στοχεύει επίσης στο να αποτρέψει την απώλεια αναπτυξιακού δυναμικού λόγω έλλειψης δεξιοτήτων ή κοινωνικής συνοχής και των αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας που θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά την οικονομία της Ευρώπης, ιδίως σε μια εποχή ταχείας γήρανσης του πληθυσμού.

Βασικός στόχος του προγράμματος “Youth Guarantee” είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και η εκπαίδευση των νέων και των σχετικών φορέων γύρω από το “Youth Guarantee” μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων.