Στόχοι

Βασικός στόχος του προγράμματος “Youth Guarantee” είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και η εκπαίδευση των νέων και των σχετικών φορέων γύρω από το “Youth Guarantee” μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων. 

Οι στόχοι του ACTIVE YOUTH είναι:

  • Οι νέοι να καταστούν ικανοί να αναζητήσουν μόνοι τους ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, αξιοποιώντας τα σχέδια του “Youth Guarantee”.
  • Αύξηση του ποσοστού των νέων που εγγράφονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. 
  • Εγγραφή των νέων που βρίσκονται εκτός της εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, στην διαδικτυακή πλατφόρμα.
  • Εμπλοκή των νέων που βρίσκονται εκτός της εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (workshops, seminars, focus groups) που θα υλοποιηθούν στo πλαίσιο ξεχωριστής Σύμβασης που θα προκηρύξει ο ΟΝΕΚ για την υλοποίηση του δεύτερου μέρους του Σχεδίου “Youth Guarantee to ACTIVate and EmpowerYOUTH in Cyprus: an integrated communications campaign”.
  • Εμπλοκή και άλλων φορέων στην εκστρατεία δημοσιοποίησης και διάδοσης του “Youth Guarantee” και των σχεδίων του, όπως για παράδειγμα δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Καθοδήγησης Σταδιοδρομίας, κλπ..
  • Προώθηση συνεργιών ανάμεσα στους προαναφερθέντες φορείς, οι οποίοι θεωρούνται ως οι πιο σημαντικοί εμπλεκόμενοι στο “Youth Guarantee”,  στην Κύπρο.
  • Παροχή στους φορείς του “Youth Guarantee” των κατάλληλων εργαλείων για αποτελεσματική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους νέους.
  • Ενθάρρυνση των φορέων του “Youth Guarantee” για τη σύναψη κι εφαρμογή συμπράξεων και συνεργασιών με στόχο την υλοποίηση του “Youth Guarantee” στην Κύπρο.