Φορείς

Δικαιούχος του σχεδίου είναι ο Οργανισμός Νεολαίας και συνεργαζόμενοι φορείς στο Active Youth είναι το Συμβούλιο Νεολαίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας.  Βασικός και σημαντικός εταίρος στο Σχέδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση του Youth Guarantee στην Κύπρο. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οργανισμός Νεολαίας http://onek.org.cy/

Συμβούλιο Νεολαίας  http://cyc.org.cy/

Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας http://www.cyprusyouth.org

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy