Ανακοινώσεις

Προσωρινή Απασχόληση στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας

Προσωρινή Απασχόληση στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας

Η Ελληνική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απασχόλησης αριθμού ατόμων στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας για την μεταβατική περίοδο μέχρι και την τελική ενσωμάτωση των εργασιών της Συνεργατικής Τράπεζας, για σκοπούς κάλυψης αναγκών σε διάφορες Υπηρεσίες και Τμήματα του Ομίλου. Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Τράπεζά μας για τ αυτή όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα μας (www.hellenicbank.com) με κωδικό ΤΕ2018 o οποίος αναφέρεται στην συγκεκριμένη διαδικασία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 21η Σεπτεμβρίου 2018.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις
• Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με βαθμό 17/20 και άνω ή 85% και άνω σε περίπτωση ιδιωτικής σχολής (για όσους δεν είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος)
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (κατά προτεραιτότητα σε χρηματοοικονομική κατεύθυνση ή θετικές επιστήμες)
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση βασικών πακέτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
• Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Επιπρόσθετο Προσόν
Προϋπηρεσία σε χρηματοοικονομικό ίδρυμα συμπεριλαμβανομένης και της εποχικής εργοδότησης, τα τελευταία τρία χρόνια.
Άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση εργοδότησης ή βιογραφικά στην Ελληνική Τράπεζα στο παρελθόν και πληρούν τις προϋποθέσεις, απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση τους.
Σε συνέχεια της αξιολόγησης των Βιογραφικών, θα ειδοποιούνται μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη άμεσα.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Γεωργία Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 22500712