Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 6 Ιουλίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την 2 η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία». Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με Αναπηρία (όπως ορίζεται πιο πάνω) εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €20.000. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €1.200.000.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Έντυπα - Πληροφορίες

Για να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα και αρχεία για το πρόγραμμα πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πρόσκληση Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Σχέδιο Πρόσληψης Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Αίτηση Σχεδίου

Έντυπα για Καταβολή Χορηγίας

Διευκρινίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Λειτουργούς του Τμήματος Εργασίας και στην ιστοσελίδα http://bit.ly/2yYdfXv

Κα Άννα Γωγάκη:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400868
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] 

Κο. Μάριο Ευγενίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 907
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] 

Κα. Άννα Μαρία Αγγελή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 881
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] 

Κα. Παναγιώτα Ζάκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400966
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] 

Κα. Μαρία Παύλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400876
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] 

Κα. Μαρία Κυριάκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 828
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Κα. Κάλια Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 839
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] 

Κα. Λένα Χρυσοστόμου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 825
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]