Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 8 Μαρτίου, 2018

Ημερομηνία λήξης: 

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, 2019

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)

Tο έργο «Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση για άτομα ΝΕΕΤ» το οποίο υλοποιείται από την  Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) του  Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης σε 4000 άτομα NEET (Not in Employment, Education or Training) ηλικίας 15-29 ετών, συμπεριλαμβανομένων όλων όσων έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρω­παϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και από εθνι­κούς πό­ρους.

Όλες οι ενέργειες του έργου αποσκοπούν στην επίτευξη του κεντρικού στόχου για Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας 15-29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας ως μέτρο αντιμετώπισης της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα της ομάδας ατόμων NEET.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου προσφέρονται  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  στα άτομα ΝΕΕΤ από αριθμό Συμβούλων Επαγγελματικής Καθοδήγησης  και Συμβουλευτικών Ψυχολόγων. Όπου κριθεί αναγκαίο περαιτέρω  μαθησιακή, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη θα προσφέρεται διαμέσου παραπομπών σε εξειδικευμένο προσοντούχο προσωπικό. Οι υπηρεσίες προσφέρονται  σε χώρους εντοπισμού των ατόμων ΝΕΕΤ και στα γραφεία  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΚΕΠ), σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής διαδικασίας γίνεται αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων των Ατόμων ΝΕΕΤ, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων/ερωτηματολογίων αξιολόγησης επαγγελματικού προσανατολισμού. Στη συνέχεια οι Σύμβουλοι μέσα από τον καταρτισμό ατομικού σχεδίου δράσης για τον κάθε επωφελούμενο, μπορούν να προωθούν τα άτομα ΝΕΕΤ για ένταξή τους είτε πίσω στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, είτε σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, είτε σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν σε ενεργητικά μέτρα απασχόλησης και σε προγράμματα κατάρτισης. Ανεξάρτητα από την έκβαση της συμβουλευτικής διαδικασίας, τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων ΝΕΕΤ αποστέλλονται για ενημέρωση στη ΔΥΑ.  Όσοι δεν ενταχθούν σε προγράμματα εκπαίδευσης  υπάρχει η δυνατότητα να γίνει συνταίριασμα από τη ΔΥΑ του προφίλ του κάθε επωφελούμενου με κενές θέσεις εργασίας και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, νοουμένου ότι τα άτομα ΝΕΕΤ  εγγράφονται στο σύστημα ανέργων της ΔΥΑ.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε χώρους εντοπισμού των ΝΕΕΤs και στα γραφεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΚΕΠ) σε όλες τις Επαρχίες. Για διευθέτηση πρσωπικού ραντεβού, παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22795002, 08:00-17:00 Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τους χώρους και τα στοιχεία επικοινωνίας για τα Γραφεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ανά επαρχία.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Αφίσα